Mandarin.lt – Privatumo politika

1. Bendroji informacija

1.1. Mandarin.lt (toliau – Duomenų valdytojas) šia Privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine – www.mandarin.lt. Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Pirkėjui norint pasiekti Mandarin.lt teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) Pirkėjas naudoja.

1.2. Labai svarbu, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamas Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę ar socialinių tinklų paskyras, laikoma, jog Pirkėjas sutinka su visomis sąlygomis, aprašytomis šiose privatumo taisyklėse. Nesutikus su šiomis sąlygomis Pirkėjo galimybės naudotis duomenų valdytojui priklausančiomis interneto svetainėmis ir socialinių tinklų paskyromis gali būti mažiau efektyvios ar apribotos.

1.3. Duomenų valdytojas patvirtina, kad Duomenų valdytojo svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

1.4. Pirkėjas turėtų atkreipti dėmesį, kad Mandarin.lt gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį, saugumą ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

1.5. Už pateiktų, pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą visuomet atsakingu laikomas tik pats Pirkėjas.

1.6. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

2. Vartojamos sąvokos

2.1. Duomenų valdytojas – svetainė Mandarin.lt, vykdanti veiklą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 639925, registracijos duomenys: Lukas Knystautas, el. paštas: kinukalba@mandarin.lt

2.2. Mandarin.lt – elektroninė parduotuvė, internete esanti adresu www.mandarin.lt.

2.3. Pirkėjas arba Klientas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

2.4. Paslaugos – visos Mandarin.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.

2.5. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Mandarin.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

2.6. Naršyklė – programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

2.7. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

2.8. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Mandarin.lt.

2.9. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

2.10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, el. paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. Mandarin.lt renkami duomenys

3.1. Duomenų valdytojo valdomoje interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose tiesiogiai gali būti renkama ši Pirkėjo/Kliento informacija:

  • Name and Surname
  • El. pašto adresas
  • Pašto adresas
  • Telefonas

3.2. Duomenų valdytojo valdoma interneto svetainė ir socialinių tinklų paskyrose netiesiogiai gali būti renkama ši Pirkėjo/Kliento informacija:

  • Įrenginio informacija, t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį Pirkėjas naudoja turiniui/prekėms pasiekti, parametrai.
  • Prisijungimo informacija, t. y. Pirkėjo sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos Duomenų valdytojas nustatė Pirkėjo įrenginyje.
  • Vietos informacija, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota Duomenų valdytojui kai Pirkėjas naudojasi Mandarin.lt svetainės turiniu.

3.3. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės Mandarin.lt paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją Duomenų valdytojas naudoja Pirkėjo informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės Mandarin.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Duomenų valdytojas ar jo Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Mandarin.lt paslaugoms teikti reikalingi Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės Mandarin.lt funkcijos jam gali neveikti.

3.4. Mandarin.lt taip pat funkcionuoja kaip el. parduotuvė. Todėl 3.1. ir 3.2. punktuose nurodyti renkami Pirkėjo duomenys reikalingi tam, kad Duomenų valdytojas galėtų patvirtinti užsakymą, jį pagaminti bei pristatyti tinkamu adresu (jei perkamos įprastos fizinės prekės).

3.5. Surinkta Pirkėjo asmeninė informacija (3.1. ir 3.2.) lieka pas Duomenų valdytoją. Ši informacija naudojama siekiant teikti paslaugas, jas palaikyti – pristatyti prekes, susisiekti su Pirkėju dėl užsakymų ar kitų iškilusių klausimų, pristatant naujienas ar išrašant sąskaitas-faktūras ir pan.

3.6. Surinkti Pirkėjo Asmens duomenys naudojami šiais tikslais:

  • Tiesioginės rinkodaros tikslais
  • El. parduotuvės užsakymų vykdymo tikslais
  • Svetainės informacijos ir naujienų perdavimo tikslais

3.7. Pirkėjas Duomenų valdytojui pateikdamas savo asmeninius duomenis sutinka, kad Duomenų valdytojas gali rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

4. Surinktų duomenų atskleidimas

4.1. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

4.2. Jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui.

4.3. Vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Duomenų valdytojas partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas.

4.4. Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

4.5. Jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

5. Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi šias teises:
5.1. Pateikęs užklausą Duomenų valdytojui raštu, susipažinti su Duomenų valdytojo tiesiogiai turimais savo Asmens duomenimis, prašyti, kad jie būtų pakoreguoti ar ištrinti. Informacija Pirkėjui apie jo Asmens duomenis pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

5.2. Pateikęs prašymą Duomenų valdytojui raštu, elektroninio pašto adresu kinukalba@mandarin.lt reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus.

5.3. Nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje Mandarin.lt.

5.5. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

5.6. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Duomenų valdytojas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Mandarin.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Duomenų valdytojas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Duomenų valdytojas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

5.6. Pirkėjas, pastebėjęs netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dešimt) darbo dienų būtų patikslinti, pakoreguoti.

5.7. Pirkėjas turi teisę bet kada nesutikti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, informuodamas Duomenų valdytoją el. pašto adresu kinukalba@mandarin.lt

5.8. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu kinukalba@mandarin.lt. Duomenų valdytojas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

6. Informacijos saugumas

6.1. Pirkėjas privalo nepamiršti, jog, nors Duomenų valdytojas imasi tinkamų veiksmų Pirkėjo/Kliento informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

7. Slapukai, signalai ir panašios technologijos

7.1. Terminas „slapukai“ naudojamas slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

7.2. Pirkėjui besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, tam, kad pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Pirkėjo poreikiams – taikomi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Pirkėjo interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Pirkėją kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Pirkėjo lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuojant šiuos duomenis Duomenų valdytojas gali tobulinti svetainę, padaryti ją patogesne naudojimui.

7.3. Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, svetainėje taip pat yra leidžiama trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Pirkėjo kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

7.4. Duomenų valdytojo valdomoms „Facebook” ir kitų socialinių paskyroms taikoma “Facebook” ir atitinkamų socialinių paskyrų slapukų politika.

8. Politikos pakeitimai

8.1. Mandarin.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką. Naujosios Privatumo taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo Mandarin.lt svetainėje.

8.2. Pirkėjas naršydamas Duomenų valdytojo svetainėje ir naudodamasis Mandarin.lt tinklapio paslaugomis sutinka laikytis šių Privatumo politikos taisyklių. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.